Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

1. Allmänt
Vi, AG Advokat KB (”AG”),  är personuppgiftsansvarig och tjänsten för hantering av rekryteringar (”Tjänsten”) drivs av Teamtailor. Vi respekterar integriteten hos våra potentiella medarbetare (nedan ”Du”, ”Kandidaten”) och behandlar dina uppgifter i enlighet Dataskyddsförordningen. Vi behandlar, hanterar, använder och skyddar Användarens personuppgifter i enlighet med denna policy.

Personuppgifter som uppges i Teamtailor behandlas i syfte att hantera och underlätta rekrytering av anställda till vår verksamhet. Vi behandlar endast data som är relevant i rekryteringsprocessen och för rekryteringsstatistik. Det är frivilligt att lämna personuppgifter till oss, men om Du inte gör det kan vi inte hantera en ansökan för en tjänst hos oss.

2. Personuppgifter som behandlas
Vi behandlar följande personuppgifter på våra kandidater:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter
  • Information från publika Facebook och/eller LinkedIn-konton
  • Svar på frågor som ställs under rekryteringsprocessen
  • Annan information av vikt för rekryteringsprocessen som du själv registrerar.

AG lagrar också de bilagor såsom CV, betyg och intyg som du registrerar i rekryteringsprocessen samt noteringar från intervjuer och/eller referenstagning. All information lagras med kandidatens samtycke. Om du anställs hos AG kommer dina personuppgifter flyttas över till AGs interna personalsystem.

3. Insamling av personuppgifter
Merparten av de personuppgifter vi behandlar har Kandidaten själv registrerat under rekryteringsprocessen. Vi kan också samla information från någon i rekryteringsteamet för aktuell tjänst, från potentiella referenter du själv angett samt från tredje part, såsom Facebook, LinkedIn eller andra offentliga källor.

4. Samtycke från den registrerade
Kandidaten samtycker till behandling av personuppgifter med ändamålet att hantera rekrytering. Vidare samtycker Du till att vi samlar in offentligt tillgänglig information om dig och sammanställer dem för användning i rekryteringsändamål.

Du har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Nyttjandet av denna rättighet kan dock innebära att Användaren inte kan ansöka om ett visst jobb eller på annat sätt nyttja Tjänsten.

5. Lagring och överföring
De personuppgifter som samlas in via Tjänsten lagras och behandlas inom EU / EES, sådant tredjeland som anses av Europeiska kommissionen för att ha tillräcklig skyddsnivå eller behandlas av sådana leverantörer som har ingått sådana bindande avtal som helt uppfyller lagenligheten av överföringar till tredje land (som Privacy Shield) eller till andra leverantörer där tillräckliga skyddsåtgärder finns för att säkerställa de registrerades rättigheter. Kontakta oss för att få dokumentation om sådana skyddsåtgärder.

 Hur länge personuppgifterna behandlas
Vi sparar dina uppgifter så länge det krävs för ovan nämnda ändamål. Då din ansökan kan vara intressant för kommande rekryteringar kommer dina uppgifter sparas så länge det bedöms lämpligt, men maximalt en period om 2 år efter att du skickat in din ansökan. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss och dina uppgifter kommer då att raderas.

6. Användarens rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt begära information från AG Advokat om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du kan också själv använda Tjänstens online-verktyg för att själv redigera Din ansökan. Vidare har Du rätt att begära att dina uppgifter raderas eller begränsas gällande behandlingen. Som Kandidat har Du också rätt att återkalla ett samtycke till behandling, att nyttja denna rätt kan dock innebära att vi måste avsluta rekryteringsprocessen med Dig. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

7. Säkerhet
Vi prioriterar den personliga integriteten och arbetar därför aktivt för att Kandidatens personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att Användares personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy samt Dataskyddsförordningen.

Endast HR-avdelningen samt medlemmar i rekryteringsteamet har åtkomst till de personuppgifter som lagras i Tjänsten, som är lösenordskyddad.

8. Överföring av personuppgifter till tredje parter
Vi kommer inte sälja eller överföra Användares personuppgifter till tredje parter.

Vi kan dock komma att överföra personuppgifter till:

  • Våra leverantörer och underleverantörer, i deras roll som personuppgiftsbiträden och underbiträden, enligt våra instruktioner, för tillhandahållandet av Tjänsten;
  • Myndigheter eller juridiska rådgivare i händelse av misstänkt brottslighet eller otillbörligt beteende; och
  • Myndigheter, juridiska rådgivare eller andra aktörer, om det krävs av oss enligt lag eller myndighetens beslut.

Vi överför endast Användares personuppgifter till tredje part som vi har förtroende för. Vi väljer noga partners för att se till att Användarens personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi samarbetar med följande kategorier av personuppgiftsbiträden: Teamtailor, som tillhandahåller Tjänsten, server- och hostingföretag, företag för e-postutskick, företag för informationssökning, analytiska serviceföretag och andra företag med koppling till tillhandahållandet av Tjänsten.

9. Aggregerad data (icke identifierbara personuppgifter)
Vi kan komma att dela aggregerad information till tredje part. Den aggregerade informationen har i ett sådant fall sammanställts från information som samlats in genom Tjänsten och kan exempelvis bestå av statistik över internettrafik eller det geografiska läget för användandet av Tjänsten. Aggregerad information innehåller inte någon information som kan härledas till viss individ och utgör därmed inte personuppgifter.

10. Cookies
När Du använder Tjänsten kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i Din enhet, såsom dator, mobil eller surfplatta, vid uppkoppling mot Tjänsten. Vi använder cookies för att underlätta Kandidatens användning av Tjänsten samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om användningen av Tjänsten. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra Tjänsten.   

Du kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningar i sin enhet. Om så sker kan dock upplevelsen av Tjänsten försämras, exempelvis genom att vissa funktioner i Tjänsten inte längre finns tillgängliga.

11. Ändringar
Denna policy kan komma att förändras och den senaste versionen av sekretesspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig via Tjänsten. En ny version anses vara kommunicerad till Dig när Du antingen har fått ett e-postmeddelande som informerar om den nya versionen (med den e-postadress som Du anger i samband med användningen av Tjänsten) eller när användaren annars informeras av den nya sekretesspolicyn.

12. Kontakt
För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, använd följande kontaktuppgifter:

HR-ansvarig Josefin Clahr
AG Advokat KB
P.O. Box 3124
103 62 Stockholm
Tel: 08-677 17 00
E-mail: josefin.clahr@agadvokat.se

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor